HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG SMSALE V2

CÔNG TY TNHH TM DV TIN HỌC PHẦN MỀM HVTSOFT

Số 45 Đường 8, Kp.1, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, TPHCM

ĐT: 0975.759.826

Email: hvtsoftvn@gmail.com - Website: www.hvtsoft.com

Các tính năng chính:

phần mềm bán hàng smsale

phần mềm bán hàng smsale

Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng

- Tạo mới: cho phép tạo mới sản phẩm

- Chỉnh sửa sản phẩm: cho phép chỉnh sửa thông tin sản phẩm

- Xóa sản phẩm: cho phép xóa sản phẩm nếu muốn

- Xuất ra phẩm ra file excel, pdf: cho phép xuất sản phẩm ra file excel hoặc pdf, hoặc hủy chức năng in.

- Tìm kiếm sản phẩm:

+ Tìm theo tên

+ Tìm theo nhóm sản phẩm

+ Tìm theo mã sản phẩm

+ Tìm theo xuất xứ sản phẩm

+ Tìm theo đơn vị tính

- Thông kê hàng xuất: cho phép xem các sản phẩm đã bán ra ngoài thị trường

- Thống kê hàng tồn: cho phép xem các hàng tồn kho, bán chậm..

1. Quản lý khách hàng

- Tạo mới: thêm khách hàng vào trong danh sách khách hàng

- Chỉnh sửa: chỉnh sửa thông tin khách hàng đã đăng ký

- Xóa: xóa thông tin khách hàng nếu muốn

- Xuất danh sách khách hàng ra file excel hoặc pdf

- Tìm kiếm khách hàng

+ Tìm theo họ tên

+ Tìm theo mã khách hàng

+ Tìm theo thông tin khách hàng

+ Tìm theo ngày đăng ký: khoảng thời gian đăng ký

2.Thống kê báo cáo

- Thống kê tổng quát: cho phép quản lý biết được tổng số hóa đơn và tổng doanh thu của:

-Tất cả nhân viên, máy tính

- Theo khoảng thời gian: ngày, tháng, năm

- Thống kê chi tiết: cho phép quản lý biết được chi tiết từng hóa đơn

+ Tên khách hàng

+ Mã số hóa đơn

+ Thời điểm mua hàng

+ Nhân viên bán hàng

+ Máy tính bán hàng

+ Tổng tiền của hóa đơn

- Xuất doanh thu ra bảng excel: nếu muốn

- Xuất doanh thu ra bảng html: nếu muốn

- Cho phép quản lý in lại hóa đơn: nếu muốn

- Cho phép sao chép các dòng dữ liệu đã chọn

3. Quản lý cơ sở dữ liệu

- Tình trạng cơ sở dữ liệu: cho phép quản lý biết được cơ sở dữ liệu của phần mềm đã đầy chưa,..

- Lưu dự phòng: đề phòng xảy ra sự cố phần mềm, quản lý có thể lưu dự phòng phần mềm để tránh rủi ro.

- Phục hồi dữ liệu: nếu phần mềm xảy ra sự cố thì có thể phục hồi dữ liệu đã lưu dự phòng trước đó.

- Nén cơ sở dữ liệu: tối ưu lại phần mềm, giúp phần mềm linh hoạt hơn

- Xóa dữ liệu: xóa một số dữ liệu quản lý muốn xóa

- Bảo trì: tối ưu lại phần mềm, giúp phần mềm linh hoạt hơn

4. Quản lý nhân viên

- Tạo mới: cho phép tạo mới nhân viên.

- Chỉnh sửa: cho phép chỉnh sửa thông tin nhân viên

- Xóa: cho phép xóa nhân viên nếu muôn

- Xuất danh sách nhân viên ra file excel, pdf, html

- Cho phép sao chép các dòng dữ liệu đã chọn

- Tìm kiếm nhân viên: cho phép tìm kiếm nhân viên theo họ tên, hoặc tài khoản đăng nhập vào hệ thống.

5. Thay đổi mật khẩu

- Cho phép thay đổi mật khẩu:

+Tên tài khoản

+ Mật khẩu cũ

+ Mật khẩu mới

+ Nhập lại mật khẩu mới

- Đồng ý thay đổi hoặc hủy không thay đổi.

6. Nhật ký hệ thống

- Cho phép quản lý có thể biết được những ai đang thao tác trên hệ thồng phần mềm:

+ Từ thời gian nào đến thời gian nào

+ Nhân viên

+ Máy tính

7. Cấu hình hệ thống

- Thay đổi tiêu đề hiện lên trên phần mềm: cho phép quản lý thay đổi tiêu đề phần mềm hiện lên màn hình.